Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

Nanotoksykologia

Celem prowadzonych badań jest poznanie wpływu różnych nanomateriałów (nanocząstki metali, niemetali, tlenków metali i niemetali, nanocząstki organiczne, nanocząstki-nośniki do obrazowania i terapii nowotworów, nanocząstki funkcjonalizowane i znakowane radioizotopami do celowanej terapii nowotworów) na zdrowie człowieka. Zrozumienie wpływu nanomateriałów na organizmy modelowe na poziomie komórkowym, molekularnym oraz na poziomie całego organizmu ułatwi lepsze zrozumienie krótko i długookresowego ich oddziaływania na zdrowie człowieka oraz określenie potencjalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zagadnienia badawcze:

Wpływ nanocząstek na komórki nerwowe. W ramach zadania prowadzone sa badania nad rolą nanomateriałów w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych

- Molekularne i komórkowe mechanizmywpływu nanomateriałów na proces nowotworzenia ze szczególnym uwzględnieniem zmian epigenetycznych. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na dziedziczne (metylacja DNA) i niedziedziczne (modyfikacje histonów i różnego rodzaju niekodujące RNA, t.j. lnRNA czy miRNA) pozagenetyczne czynniki zmieniające ekspresję genów.

- Molekularne i komórkowe mechanizmy wpływu nanomateriałów na proces przejścia nabłonkowo-mezenchymatycznego. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na złośliwość guzów litych.

- Wpływ nanocząstek na działanie proteasomu i inflamasomu. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na degradację białek, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zapalnych.

Wpływ nanomateriałów na szlaki sygnalizacji komórkowej. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na główne wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne związane z procesem nowotworzenia i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej.

- Mechanizmy generowania stresy oksydacyjnego przez nanocząstki metaliczne. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na funkcjonowanie mitochondriów.

- Molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi komórek na mieszaniny nanocząstek. W ramach zadania prowadzone są badania nad wpływem nanomateriałów na toksyczność innych ksenobiotyków, tj. innych nanomateriałów lub środków ochrony roślin.
Adres źródła: https://www.crdb.pl/nanotoksykologia