Opublikowane na CRDB (https://www.crdb.pl/)

Badanie akredytowane wykonywane przez Pracownię Dozymetrii Biologicznej – analiza częstości chromosomów dicentrycznych.

AB 1577 Oznaczanie dawki pochłoniętej promieniowania gamma 60Co i promieniowania X o energii 200 keV na podstawie oceny częstości występowania chromosomów dicentrycznych w ludzkich limfocytach krwi obwodowej. Zakres metody: 0,2 Gy - 4 Gy. Metoda cytogenetycznej dozymetrii biologicznej.

Aktualny zakres akredytacji oraz dodatkowe informacje o Pracowni Dozymetrii Biologicznej znajdują się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201577,podmiot.html

Koszt badania próbki krwi wynosi: 1500 zł + 23 % VAT

_________________________________________________________________________________
Pracownia Dozymetrii Biologicznej 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
ul. Dorodna 16 
03-195 Warszawa, Polska 
Telefon: (+4822) 5041220, 5041000 
Faks: (+4822) 8111917, 8111532

Kierownik Pracowni Dozymetrii Biologicznej – dr Sylwester Sommer 
(tel. (+4822) 5041228, tel. kom 508536773, e-mail: s.sommer@ichtj.waw.pl lub silver.sommer@poczta.fm ) 
Zastępca Kierownika Pracowni Dozymetrii Biologicznej ds. technicznych – mgr inż. Iwona Buraczewska 
(tel. (+4822) 5041226, e-mail: i.buraczewska@ichtj.waw.pl )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Opis metody (nie objęty akredytacją):

Test częstości chromosomów dicentrycznych w limfocytach krwi obwodowej pozwala ocenić dawkę pochłoniętą promieniowania u danej osoby. Limfocyty w pobranej próbce krwi są stymulowane do podziału, hodowane przez 24 godziny, a następnie utrwalone naniesione na szkiełka mikroskopowe. Częstość dicentryków w nienapromienionych, kontrolnych próbkach krwi mieści się w przedziale 1 dicentryk na 1000 – 2000 komórek będących w pierwszej metafazie po podziale. Dicentryki są aberracjami indukowanymi specyficznie przez promieniowanie jonizujące oraz przez niektóre leki cytostatyczne działające podobnie do promieniowania (radiomimetyki).

Dawkę pochłoniętą na całe ciało (otrzymaną w krótkim czasie – acute dose) szacuje się korzystając z krzywej kalibracyjnej dla kobaltu 60 lub promieniowania X (200 kV, 4,5 mA o energii 200 keV) i wyznacza się 95 % przedział ufności dla niej. Używając standardowych metod statystycznych można przeliczyć dawkę otrzymaną w krótkim czasie na dawką chroniczną, jeżeli była otrzymana w czasie kilkudziesięciu godzin oraz oszacować czy mamy do czynienia z dawką podaną na całe ciało, czy tylko na jego część. Wszystkie przeprowadzone obliczenia oparte są na metodach zawartych w normie ISO 19238:2014.Ludzki limfocyt w mitozie. Chromosomy dicentryczne zaznaczono czerwonymi strzałkami. Pierścień centryczny i towarzyszące dicentrykom i pierścieniowi fragmenty acentryczne zaznaczono czarną i niebieskimi strzałkami 
Adres źródła: https://www.crdb.pl/laboratorium-akredytowane